Martin Højriis Kristensens hjemmeside

 Nyeste Vigtigste Liste Kort

Kontorbyggeri til Bestseller på Pier 2

Offentliggjort 02/09-15 af makr (version: 1.11) i Forside, Byplanlægning
Visualisering set fra den nordlige bastion
Visualisering set fra den nordlige bastion
Foto: Århus Kommune, via Forhøringsfolder
Bestseller har i løbet af de sidste par år forsøgt at placere såvel kontorfaciliteter som logistikfaciliteter flere forskellige steder på Århus Havn. Oprindeligt var det planen at etablere et større logistikcenter med tilhørende kontorer på den nye Østhavn, hvilket blev droppet til fordel for et kontorhus på Mellemarmen.

Nu har planen om kontorhuset endeligt materialiseret sig til et lokalplansforslag. Planen er nu at etablere kontorhuset på Pier 2, umiddelbart ud for Sibirien-krydset, og i umiddelbar nærhed til det kommende Navitas Park på den nordlige bastion.

Undervisningscampus ved Skejby

Offentliggjort 23/04-08 af makr (version: 1.15) i Forside, Byplanlægning
Arealerne ligger centralt placeret i forhold til det nye storsygehus
Arealerne ligger centralt placeret i forhold til det nye storsygehus
Foto: Århus Kommune, via Sagsbehandling
På et større areal op ad Skejby Sygehus planlægger Via University College at opføre et større byggeri til at huse i alt syv uddannelser, der alle er sundshedsorienterede.

Via University College er en fusion af en række af Region Midtjyllands undervisningsinstitutioner, herunder det tidligere JCVU.

Første etape kommer til at udgøre 25.000 kvadratmeter, og den samlede anlægssum inklusiv byggegrund beløber sig til 460 milloner kroner.
Me byggeriet, der forventes at være klart til indflytning i 2011, bliver det muligt at samle uddannelserne på en lokation, mod 14 lokationer i dag.

Århus Zoo - the wildlife experience

Offentliggjort 18/04-16 af makr (version: 1.15) i Forside, Byplanlægning
Foto: Founding Five, via Cases
Konsortiet Founding Five planlægger for tiden en ny stor zoologisk have i Århus. Haven er med i case-hæftet der blev udgivet i forbindelse med kommunens oplæg til Planstrategi 2008.
Et større område umiddelbart nord for "motorvejs-ringen", tæt ved nuværende og kommende (letbane) infrastruktur, er udset til lokation for Århus nye attraktion.

Haven skal specialisere sig i dyr fra Australien og Oceanien, og en del af konceptet er en udbredt anvendelse af moderne teknologi, til at skabe en bedre, og mere lærerig, oplevelse for besøgende.

Ambitionen er at blive såvel en attraktion som et "uddannelsessted", foruden at medvirke til at bevare en række truede dyrearter. Bagmændene bag håber på et udbredt samarbejde med byens uddannelses-, kultur- og erhvervsliv.

Forsinkelsesbassin ved Carl Blochs Gade

Offentliggjort 26/01-08 af makr (version: 1.11) i Forside, Byplanlægning
Græsplænen mellem Bymuseet og Thorvaldsensgade bliver i den kommende tid til et stort hul i jorden
Græsplænen mellem Bymuseet og Thorvaldsensgade bliver i den kommende tid til et stort hul i jorden
Foto: makr
Århus Kommunes spildevandsplan for 2006-2009 indeholder en række planer for aktiviteter der skal reducere udledning af næringssalte til de omgivende vandmiljøer.

I 2008-2009 opføres et stort forsinkelsesbassin på, eller dvs under, græsplænen langs med åen, mellem Bymuseet og Thorvaldsensgade. Bassinet kommer til at rumme 15.000 kubikmeter, eller ca. 10 gange så meget som det bassin der er etableret under Mølleparken i forbindelse med Åens åbning og parkens restaurering.

Bassinet opføres fordi Århus Midtby er et såkaldt fælleskloakeret område. Et fælleskloakeret område fører regnvand og kloakvand i samme rør, modsat et moderne kloakeret område, hvor regnvandet typisk føres direkte i en recipient, dvs fx en nærliggende å eller bæk.

Problemet med fælleskloakering er at al regnvand skal en tur forbi rensningsanlæggene, og selvom der er høj kapacitet på Marselisborg Rensningsanlæg, så kan kloaksystemet ikke følge med når vandet står ned i stænger.

Ceres lukker - Århus græder

Offentliggjort 14/01-08 af makr (version: 1.25) i Forside, Byplanlægning
Den 7. januar 2008 nåede en længe frygtet nyhed århusianerne. Ceres lukker bryggeriet i Smilets by.

Efter mere end 150 år med ølbrygning ved åens bred flytter produktionen nu til Royal Unibrews øvrige bryggerier på Fyn og Sjælland.

Bryggeriets historie er næsten synonym med industrialiseringen i Århus. I 1856 åbnede et konsortium byens syvende bryggeri på en stor grund uden for byen, perfekt beliggende ned til åen, som skulle forsyne bryggeriet med det nødvendige vand. Perioden som selvstændigt bryggeri varede dog ikke længere end til 1898, hvor bryggeriet blev solgt til Østjyske Bryggerier A/S, og således fortsatte udviklingen indtil Royal Unibrew kom til verden i 2000.

Udvidelse af Skejby Sygehus

Offentliggjort 17/12-07 af makr (version: 2.18) i Forside, Byplanlægning
Opdateret 13/12-07: Regionen har valgt C.F. Møller m.fl. til rådgivningsopgaven
Arkaderne omkring det grønne rum
Arkaderne omkring det grønne rum
Foto: C. F. Møller m.fl., via Pressemateriale
Skejby Sygehus er planlagt udbygget i voldsom grad.
Det er meningen at samtlige sygehusfunktioner i Århus-området skal henlægges til Skejby, sådan at alle specialer er repræsenteret her, og således at de to gamle sygehuse i det centrale Århus kan forlades.

Region Midtjylland valgte i december 2007 et konsortium ledet af C.F. Møller til at forestå den store rådgivningsopgave.
Udbygningen vil komme til at ske over de næste 15 år og koste et større milliard-beløb. Penge der forventes at komme ind igen ved salg af de bynære hospitaler samt effektivitetsforbedrnger.

Ny bebyggelse mellem Værkmestergade og banen

Offentliggjort 11/12-07 af makr (version: 2.2) i Forside, Byplanlægning
Opdateret 11/12-07: Projektet blev endeligt godkendt på byrådsmødet den 5. december 2007
Byggeselskabet Kuben planlægger at opføre en blandet bolig- og erhvervsbebyggelse på den tomme plads mellem Værkmestergade og jernbanen.
Den nye bebyggelse afslutter udfyldningen omkring de gamle værkstedsarealer
Den nye bebyggelse afslutter udfyldningen omkring de gamle værkstedsarealer
Foto: Kuben, via Lokalplanweb

Helhedsplan for Nordhavnen

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 1.18) i Forside, Byplanlægning
Visualisering af Nordhavnen
Visualisering af Nordhavnen
Foto: Århus Kommune, via Dispositionsplan
Dispositionsplanen for Nordhavnen er en af de 3 hjørnesten i helhedsplanen for de Bynære Havnearealer, de to andre er hhv den rekreative forbindelse og Havnebyrummet flankeret af de to bastioner.
Alt i alt skal der bygges over 700.000 etagekvadratmeter på den gamle Nordhavn, inklusiv bebyggelser ifbm den nordlige bastion samt bebyggelse mellem Fiskerihavnen og Skovvejen.
Vinderforslagets hovedide med Nordhavnen er at de 2 piers (pier 3 og 4) opdeles i 7 øer med en række kanaler. Hver ø skal så bebygges med såvel boliger som erhverv. Langs med øerne etableres en stor boulevard til såvel biltrafik som letbane.
Boulevarden flankeres af en række byggefelter og en stor bydelsplads ud for bassin 7.
Disse regulære byggefelter suppleres af et byggefelt umiddelbart øst for Århus Sejlklubs vinterplads, et byggefelt rundt om et bassin der skal etableres på løstrækkerpladsen, samt et byggefelt på grunden hvor Sømandshjemmet ligger i dag.

Omdannelse af industriområder ved Søren Frichs Vej

Offentliggjort 18/04-16 af makr (version: 1.11) i Forside, Byplanlægning
Planerne omfatter et kæmpe område tæt på Midtbyen
Planerne omfatter et kæmpe område tæt på Midtbyen
Foto: schmidt hammer lassen, via Cases
Op igennem historien har Århus flere gange flyttet industriområder ud af byen for at få mere plads til boliger og let erhverv. Sådan skete det da Frichs Fabrikker rykkede ud af Reginakrydset (som det ikke hed dengang) og til Søren Frichs vej (som den ikke hed dengang), og sådan sker det nu igen, hvor området omkring Søren Frichs vej endnu en gang omdannes.

Omdannelsen begyndte allerede for flere år siden da Frichs gamle fabrikker blev omdannet til Frichsparken og blev hjem for en række mindre erhverv og kontordomiciler. På det seneste er området omkring Friskofabrikken blevet bebygget, og for nylig er området omkring Finderupvej også blevet inddraget.

Fiskerihavnen

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 3.7) i Forside, Byplanlægning
Opdateret 01/10-07: Tilføjet beskrivelse af forslag til Dispositionsplan
Fiskerihavnen med den rekreative forbindelse og kanalen i forgrunden.
Fiskerihavnen med den rekreative forbindelse og kanalen i forgrunden.
Foto: Århus Kommune, via Kvalitetshåndbogen
Betegnelsen fiskerihavnen dækker arealerne der grænser op til det nordvestligste havnebassin.
Arealerne bruges primært til fritidsaktiviteter samt lettere publikumsrettede erhverv, dog er der stadig enkelte tungere erhverv repræsenteret.

I forbindelse med udbuddet af Vestgrunden har kommunen offentliggjort et foreløbigt forslag til dispositionsplan for området. Forslaget skal ses som forvaltningens første bud på en plan, og den medsendes som inspirationskilde til de arkitektfirmaer der vil byde på Vestgrunden.
I forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for Vestgrunden vil dispositionsplanen blive behandlet politisk og offentligt.

Overdækning af Banegraven

Offentliggjort 18/04-16 af makr (version: 1.19) i Forside, Byplanlægning
Det berørte område ligger mellem Bruuns bro og Frederiks bro
Det berørte område ligger mellem Bruuns bro og Frederiks bro
Foto: makr, via GIS
Med budgetforliget for 2008 har byrådet afsat 1 mio kroner til en undersøgelse af mulighederne for en overdækning af banegraven.
Det har længe været diskuteret om man kunne overdække banen mellem Bruuns bro og Frederiks bro, og derved få et stort nyt areal til byudvikling tæt på centrum.

I 2007 kom Steen og Strøm (som ejer Bruuns Galleri) på banen med et forslag om overdækning som en måde at få plads til en udvidelse af galleriet, og i forbindelse med Planstrategiprocessen har firmaet indsendt tre cases med forslag til bebyggelser.
De tre forslag er dels en helhedsplan med boliger og erhverv, dels en udvidelse af karrestrukturen på begge sider, og endelig et forslag til placering af en multihal.

Ny bydel i Lisbjerg

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 1.16) i Forside, Byplanlægning
Nord for Århus ligger Lisbjerg. Området er udset til at huse et nyt større bysamfund tæt på Århus.
Den overordnede dispositionsplan
Den overordnede dispositionsplan
Foto: Århus Kommune, via Dispositionsplan

I modsætning til den normale byudvikling, der primært foregår lag på lag, så har man i Lisbjerg lavet en dispostionsplan for hele området, og planlægger at bygge byen færdig over et relativt kort tidsrum, 20-30 år.

iNANO-centret 21. august 2007

Offentliggjort 21/08-07 af makr (version: 1.12) i Forside, Byplanlægning
Jordarbejderne er begyndt på plænen foran Kasernen
Jordarbejderne er begyndt på plænen foran Kasernen
Foto: makr
Borgmester Nicolai Wammen, rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, dekan Erik Meineche Schmidt, Det Naturvidenskabelige Fakultet og professor Flemming Besenbacher, iNANO-centret, tog i dag første spade-stik til det der skal blive til Århus' nanoteknologiske forskningscenter.

Første etape er på omkring 1200 kvadratmeter, bygget omkring et 120 kvadratmeter stort rentrum, hvori den praktiske del af forskningen skal foregå.

Ombygning af Ingeniørhøjskolen

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 2.2) i Forside, Byplanlægning
Den oprindelige hovedbygning fra 1903
Den oprindelige hovedbygning fra 1903
Foto: Århus Kommune, via Kommuneatlas
Ingeniørhøjskolen planlægger at flytte sine uddannelser til dels Katrinebjerg, dels uddannelsesbastionen på havnen.

I den forbindelse blev den gamle Ingeniørhøjskole på Dalgas Avenue sat til salg, og i 2006 blev bygningerne købt af Mogens de Linde.
Salget er dog betinget af at uddannelseshuset på havnen bliver etableret.

Planen er at uddannelserne skal flytte ud i 2011, hvorefter bygningerne skal ombygges, formentlig til boliger.

Omdannelse af Tulip-slagteriet i Brabrand

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 1.13) i Forside, Byplanlægning
Den store grund ligger kun 10 km fra centrum
Den store grund ligger kun 10 km fra centrum
Foto: Colliers Hans Vestergaard, via stiften.dk
Danish Crowns "Tulip"-slagteri i Brabrand lukkes med udgangen af 2007, og den store 114.000 kvadratmeter grund er sat til salg.

Det forventes at grunden vil blive solgt til et projekt med boliger, eller eventuelt en blanding af boliger og små-erhverv. Afhængig af fordelingen kan der blive plads til helt op mod 500 boliger, placeret indenfor 10 km af centrum.

Går man i højden, vil der endda være mulighed for at nogle af boligerne kan få udsigt over Brabrand Sø.

Grunden sælges ryddet for bygninger, og det er så op til køber at få godkendt en ny lokalplan for området.

Helhedsplan for Gellerup

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 1.11) i Forside, Byplanlægning
Gellerup-området med indtegnede strøg og ankre
Gellerup-området med indtegnede strøg og ankre
Foto: Århus Kommune, via Pjece
Brabrand Boligforening, Århus Kommune med flere har lavet en helhedsplan for det ghettoiserede område omkring Gellerup.

Planen går ud på en "massiv omdannelse" af bygningsmassen funderet omkring nogle strøg og ankre.

Ankrene er steder og institutioner der kan tiltrække borgere fra hele byen, fx City Vest og Bazar Vest, mens strøgene forbinder ankrene.

Det største strøg skal forbinde City Vest og Bazar Vest, og det er meningen at bygningerne omkring dette strøg skal huse publikumsrettede funktioner mm i stueetagerne. Formentlig skal flere bygninger rives ned og andre bygges for at gennemføre planen.

Samtidig planlægges en fortætning så bebyggelsesprocenten kommer lidt højere op i udvalgte områder.
En vigtig del af konceptet er blanding af boligformerne, således at en del af lejlighederne sælges som ejerligheder, hvilket skal tiltrække århusianere af en anden profil end de almene boliger.

Ombygning af Maskinmesterskolen

Offentliggjort 08/01-08 af makr (version: 1.18) i Forside, Byplanlægning
Foto: Århus Maskinmesterskole, via aams.dk
Når det nye uddannelseshus på havnens nordlige bastion er færdig, forlader Maskinmesterskolen de nuværende bygninger i Borggade.
Bygningerne blev i sidste halvdel af 2006 solgt for lidt over 100 mio kroner, men køberen har endnu ikke afsløret planerne for de centrale bygninger.

Grundarealet er på ca. 3000 kvadratmeter, hvor ca. halvdelen er bebygget, med hovedbygningen som største bygningsmasse.

Århus Cityforening har været på banen med et forslag om at etablere et P-hus på grunden, blandt andet til erstatning for de parkeringspladser der nedlægges på Bispetorv inden længe.

Boligbyggeri mellem Søren Frichsvej og Århus Å

Offentliggjort 15/01-08 af makr (version: 1.10) i Forside, Byplanlægning
Visualisering af husene set fra den anden side af Søren Frichs Vej
Visualisering af husene set fra den anden side af Søren Frichs Vej
Foto: Århus Kommune, via Lokalplan 717
Det gamle erhvervsområde omkring Søren Frichsvej i Århus skal over tid omdannes til bynære boligområder og lettere erhverv.
Et af de første større projekter er en række høje punkthuse langs Åen umiddelbart indenfor Vestre Ringgade.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge 9 huse i op til 10 etager (+tagetage). I alt er der mulighed for at bygge 27.200 etagekvadratmeter på den ca. 20.000 kvadratmeter store grund.

Ny Lystbådehavn

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 2.2) i Byplanlægning
Masterplanen for Århus Havn giver mulighed for at etablere endnu en lystbådehavn på arealet ud for Marselisborg Lystbådehavn.
Havnen kan få ca. samme størrelse som Marselisborg.
Der er ikke taget stilling til hvem der skal etablere, drive og eje havnen, men kommunen har næppe interesse i selv at involvere sig.

Uddannelsesbastionen

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 2.2) i Forside, Byplanlægning
Nordlig bastion med sigtelinjer og ruter for lette trafikanter
Nordlig bastion med sigtelinjer og ruter for lette trafikanter
Foto: Århus Kommune, via Kvalitetshåndbogen
I Helhedsplanen for de bynære havnearealer indgår to massive bygningsværker, kaldet bastioner, som skal indramme et bynært havnebassin der hvor Pier 1 ligger i dag.
Den nordlige bastion er tænkt anvendt til et Uddannelseshus, som skal huse Ingeniørhøjskolen samt Maskinmesterskolen.
Oprindeligt var det meningen at Arkitektskolen skulle flytte i samme bygning, men de har måttet melde forfald af økonomiske årsager.
I stedet arbejdes der på at få et internationalt forskningscenter indenfor vindmølleteknologi oprettet i de resterende kvadratmeter.
Der foreligger ikke pt nogle endelige planer om udformning, og ej heller nogle nagelfaste tidsplaner, men Ingeniørhøjskolen er under salg, så før eller siden må der ske noget.

Multimediebastionen

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 2.2) i Forside, Byplanlægning
Sydlig bastion med sigtelinjer og ruter for lette trafikanter
Sydlig bastion med sigtelinjer og ruter for lette trafikanter
Foto: Århus Kommune, via Kvalitetshåndbogen
Helhedsplanen for de bynære havnearealer indeholder to bastioner omkring det indre havnebassin.
Bastionerne skal være bygninger af en vis massivitet og tyngde, og skal være med til at accentuere det åbne bassin op mod byen.
Den sydlige bastion er udset til at huse et kommende Multimediehus, som skal erstatte Hovedbiblioteket ved Mølleparken.

Havnefronten

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 2.2) i Forside, Byplanlægning
Havnefronten er det stykke kaj der kommer til at ligge mellem de to bastioner i det indre bassin.
Kvalitetshåndbogens skitse over havnebyrummet med indtegnede sigtelinjer
Kvalitetshåndbogens skitse over havnebyrummet med indtegnede sigtelinjer
Foto: Århus Kommune, via Kvalitetshåndbogen

Etape 1 og 2 af de Bynære Havnearealer

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 2.8) i Byplanlægning
De bynære havnearealers første etaper er Pier 4 yderst på den gamle Nordhavn.
Området er det første der rømmes, og omfatter i alt omkring 200.000 kvadratmeter. Arealet udbydes i 7 udbudsrunder + et ekstra udbud af den såkaldte Vestgrund.

Optimering af koncertfaciliteter på Tangkrogen

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 1.13) i Byplanlægning
Tangkrogen skal optimeres for bedre at kunne holde til de aktiviteter der foregår på pladsen.
Arealet planlægges udlagt som 3 områder med hver sin primære anvendelse
Arealet planlægges udlagt som 3 områder med hver sin primære anvendelse
Foto: Århus Kommune, via Bilag

Optimering af koncertfaciliteter på Vestereng

Offentliggjort 15/02-08 af makr (version: 1.16) i Forside, Byplanlægning
Byrådet har vedtaget at Vestereng skal optimeres for bedre at kunne holde til de mange koncerter og øvrige aktiviteter.
Vesterengs fremtidige disponering
Vesterengs fremtidige disponering
Foto: Århus Kommune, via Sagsbilag

Omdannelse af Godsbanearealet

Offentliggjort 16/12-07 af makr (version: 2.20) i Forside, Byplanlægning
Godsbanearealet er centralt placeret mellem Åen og Scandinavian Congres Center. Aros, Rådhuset, Strøget og byens øvrige faciliteter er indenfor gåafstand.
Godsbanearealet er centralt placeret mellem Åen og Scandinavian Congres Center. Aros, Rådhuset, Strøget og byens øvrige faciliteter er indenfor gåafstand.
Foto: Århus Kommune, via GIS

Undertegnede var til fest i de tomme godsbanegårdshaller tilbage i 2000, og siden er der ikke foregået det store på området.
Planerne har vekslet mellem større eller mindre kulturinstitutioner, og i maj 2007 har ideen om en multihal på området fået ny luft under vingerne.

Ombygning af RÃ¥dhusparken

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 1.11) i Forside, Arkitektur, Byplanlægning
1. etape af en ombygning af Rådhusparken
1. etape af en ombygning af Rådhusparken
Foto: Århus Kommune, via Dagsorden
Kommunens afdeling for Natur og Miljø arbejder for tiden på en plan for ombygning af Rådhusparken.
Først og fremmest er det planen at der skal skabes bedre sammenhæng mellem Park Alle og Rådhusparken. Forbindelsen er i dag nærmest hemmelig og ligner mere en nedgang til en kælder eller lign.
Planen har i alt tre etaper, og vil blive forelagt for Byrådet indenfor de nærmeste uger. Udover en åbning mod Park Alle indeholder 1. etape en omlægning af beplantningen i parken, samt mere belysning. Håbet er at etapen kan gå i gang allerede i år.

Omdannelse af Kommunehospitalet

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 1.15) i Forside, Byplanlægning
Århus Kommunehospital ophørte som selvstændigt hospital med sygehusfusionen i 2004, og over de næste 10-20 år vil sygehusaktiviteterne i den karakterisktiske røde sygehusby ligeledes ophøre, til fordel for det nybyggede sygehuskompleks ved Skejby.

Ny anvendelse for Hovedbiblioteket

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 1.6) i Forside, Byplanlægning
I 2012 er det planen at hovedbiblioteket flytter ud af de gamle bygninger ved Mølleparken, og ind i det nye Multimediehus, der skal bygges på havnen hvor åen løber ud. Den såkaldt sydlige bastion.

Dette betyder selvfølgelig at de centrale bygninger rømmes, og skal finde nye anvendelser. Enten som de er, ombyggede, eller blot som byggeplads for en ny bygning.

IT-byen Katrinebjerg

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 1.22) i Forside, Byplanlægning
Området mellem Paludan Müllersvej, Katrinebjergvej og Ringgaden er udset til at være Århus' fremtidige Silicon Valley.
IT byen Katrinebjerg
IT byen Katrinebjerg
Foto: Århus Kommune, via katrinebjerg.net

iNANO

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 1.17) i Forside, Byplanlægning
Århus Byråd besluttede på deres møde den 7. marts 2007 at give Århus Universitet tilladelse til at bebygge den lille grund mellem Gustav Wieds vej, Langelandsgade og Kasernen.

Planerne har vakt en del opsigt i området, idet "Æblelunden", af beboerne, betragtes som "en af de sidste åndehuller i byen".
Som tidligere beboer i området (jeg boede Vestre Ringgade 216) synes jeg nu nok at det er en smule at overdrive. Netop i det område er der jo rige muligheder for at benytte Universitetsparken, og Botanisk have ligger knapt et stenkast derfra.

Omdannelse af Amtssygehuset

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 1.6) i Forside, Byplanlægning
Amtssygehusets bygninger i Århus hører til blandt de ældste sygehusbygninger i området.
Sygehuset huser stadig en række hospitalsaktiviteter, men som de øvrige sygehuse er det mening at disse skal ophøre over de næste 10-15 år, efterhånden som aktiviteterne flytter ud i det nye storsygehus ved Skejby.

Buddene på en ny anvndelse af området har været mange, men der er fortsat ikke truffet nogen endelig afgørelse. På listen har fx været ældreboliger, almindelige boliger og uddannelse.