Martin Højriis Kristensens hjemmeside

 Nyeste Vigtigste Liste Kort

Forlægning af Viborgvej

Offentliggjort 07/01-08 af makr (version: 1.13) i Forside, Infrastruktur
Folketinget vedtog i 1990 "Lov om visse hovedlandevejsstrækninger", som bemyndigede Trafikministeren til at projektere en udbygning af rute 26 mellem Århus og Hanstholm.
I 2006 udkom en rapport med en række forslag, herunder et forslag om forlægning af strækningen mellem E45 og Svenstrup.
Hovedforslag og alternativer for strækningen Mundelstrup-Svenstrup
Hovedforslag og alternativer for strækningen Mundelstrup-Svenstrup
Foto: Vejdirektoratet, via Rapport 300 ang Rute 26

Århus letbane

Offentliggjort 12/12-07 af makr (version: 2.7) i Forside, Infrastruktur
Letbanetog på Bruuns Bro
Letbanetog på Bruuns Bro
Foto: Århus Kommune, via Letbanesiden
Letbanen er Århus Kommunes bud på den fremtidige kollektive infrastruktur.
Det er den største investering i kollektiv trafik i byens historie og projektet vil bringe sporene tilbage til Århus Sporveje.

Den store vision indbefatter ruter til de fleste oplandsbyer i Århus Kommune og flere omkringliggende kommuner, og de centrale dele af Århus vil blive rigeligt betjent med letbanespor langs havnen, i busaksen, og på Vester Alle.

Det endelige mål ligger 20 år ude i fremtiden, men allerede nu arbejder man på en VVM-undersøgelse af den første etape, som skal gå fra Grenåbanens spor ved Nørreport, op ad Randersvej, forbi Skejby Sygehus, igennem Lisbjerg for så igen at støde til Grenåbanen ved Lystrup.
Staten har givet et bidrag til VVM-undersøgelsen, og flere landspolitikere har udtalt sig positivt om statslig medfinansiering af Letbanen, men også Region Midtjyllands trafikselskab, MidtTrafik, er med i projektet. Regionen og de berørte kommuner har oprettet et fælles sekretariat der skal arbejde for projektets realisering.

Vejbro over Grenåbanen på Grenåvej

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 2.6) i Forside, Infrastruktur
Visualisering af en jernbanebro set mod vest, dvs ind mod byen
Visualisering af en jernbanebro set mod vest, dvs ind mod byen
Foto: Århus Amt, via VVM-undersøgelse
Grenåbanens skæring med Grenåvej er en af de mest befærdede skæringer i niveau i landet.
Der har derfor længe været en ønske om at få lavet en skæring ude af niveau mellem de to, og Århus Amt lavede derfor i 2005 en VVM-undersøgelse. Efter nogen virak har Staten og Kommunen i 2007 besluttet at etablere en vejbro over banen.

Busbaner på Randersvej

Offentliggjort 16/05-08 af makr (version: 1.18) i Forside, Infrastruktur
Første skridt på vejen mod letbaner på Nørrebrogade og Randersvej er busprioritering.
Under projektet tilvejebringes det nødvendige areal til i første omgang busbaner, senere letbanespor.

For at kunne udvide vejen er det nødvendigt at nedrive rækken af byhuse på Randersvejs østlige side, mellem Stjernepladsen og Netto.
De mange grundes tilbageværende areal forventes lagt sammen og solgt fra til ny og højere bebyggelse.
Bebyggelsen kommer til at få en højde og et arkitonisk udtryk der vil give vejen større harmoni i forløbet.

Størst trafikale ændringer kommer til at ske ved Stjernepladsen og ved Kastaniegade, der danner indkørslen til Netto, Aldi, Blockbuster, McDonalds m.fl.
Ved Kastaniegade er det desværre nødvendigt at fælde den gamle blodbøg, og der kommer en art rundkørsel som fordeling til parkeringspladserne.

Nyt Non Food lager for Dansk Supermarked ved Årslev

Offentliggjort 04/12-07 af makr (version: 1.22) i Forside, Infrastruktur
Dansk Supermarkeds lager placeres hvor transportcentret til venstre er indtegnet
Dansk Supermarkeds lager placeres hvor transportcentret til venstre er indtegnet
Foto: Århus Kommune, via Lokalplan 812
Dansk Supermarked har købt en næsten 50 hektar stor grund i tilknytning til det kommende transportcenter ved Årslev.

Grunden skal bruges til et nyt non food lager, efter at pladsen i Holme og Skejby er blevet for trang.
Der skal udarbejdes en lokalplan for området, hvorefter det skal bebygges indenfor et år.

DS bliver en af de store aktører i området sammen med Danske Vognmænd, der også er i gang med en udflytning.
Udover en beligghenhed tæt op ad det jyske motorvejssystem, så har DS mulighed for senere at bygge en tilslutningsbane til den jyske længdebane.

Ombygning af Nørreportkrydset

Offentliggjort 01/01-08 af makr (version: 2.9) i Forside, Infrastruktur
Opdateret 11/07-07: Projektplaner tilføjet
Den langsigtede trafikplan for Nørreport-krydset
Den langsigtede trafikplan for Nørreport-krydset
Foto: Århus Kommune, via Trafikplan for nordhavnen
Nørreport-krydset ombygges som en del af planen for de bynære havnearealer.
Ombygningen er planlagt til at gå i gang umiddelbart efter at Containerterminal Nord er rømmet, en gang i løbet af september 2007.

Ny Godsbane

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 2.6) i Infrastruktur
Hvis man på et tidspunkt ønsker at fjerne godstrafikken fra den nuværende Grenåbane, hvorved strækningen ind gennem Århus by kan nedklassificeres til ren letbanestrækning, så kræver det en alternativ baneforbindelse til Grenå Havn.

Udvidelse af Oliehavnen

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 2.14) i Forside, Infrastruktur
Udvidelsen ses som en grå stribe ud for den eksisterende oliehavn.
Udvidelsen ses som en grå stribe ud for den eksisterende oliehavn.
Foto: Århus Havn, via Fremtidsplaner 2022
I Masterplanen for Århus Havn er der gjort plads til en udvidelse af Oliehavnen.
Udvidelsen vil skabe en lang ubrudt kaj mod bassinet, og give mange flere kvadratmeter plads.

Der er ikke pt nogen tidsplan for gennemførelse af udvidelsen. Hvis den gennemføres bliver det formentlig som noget af det sidste, idet den nye færgeterminal har højere prioritet.

Forlægning af Sletvej

Offentliggjort 20/12-07 af makr (version: 2.12) i Forside, Infrastruktur
I Århus Byråds "Milliard-aftale" fra maj 2007 er der afsat midler til en forlægning af Sletvej.
En mulig kommende linjeføring for en aflastning af Sletvej
En mulig kommende linjeføring for en aflastning af Sletvej
Foto: Århus Kommune, via Forhøringsfolder

Ny Færgeterminal

Offentliggjort 28/04-10 af makr (version: 2.3) i Infrastruktur
I den oprindelige Masterplan for Århus Havn fandtes to alternativer. Containerhavn i Øst og Færgehavn i Nord, eller ny bydel i Nord og alle havneaktiviteter i Øst.
Som bekendt blev alternativ 2 valgt, og i den forbindelse blev der tilføjet en udbygningsmulighed, således at havnen kan etablere en ny færgeterminal på et område sydøst for containernhavnen.

Motorvejsramper fra Ringvej Syd

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 2.6) i Infrastruktur
Infrastrukturrapporten fra 1999 anbefaler at der etableres ramper fra Ravnsbjergvej og op på Århus Syd-motorvejen.
Ramperne vil gøre det muligt at komme direkte fra motorvejen og ind på Ringvej Syd, hvorved Viby torv kan trafikaflastes.
Udbygningen er vurderet til 28 mio.

Nyt transportcenter ved Årslev

Offentliggjort 07/02-08 af makr (version: 1.17) i Forside, Infrastruktur (1 udestående)
Det er vedtaget at etablere et transportcenter i trekanten nordøst for motorvejskrydset vest for Århus.
Transportcentret skal blandt andet bruges af Danske Vognmænd, som derved kan fraflytte arealerne ved Søren Frichs vej. Arealerne omkring Søren Frichsvej er udlagt til nyt byvækstområde.
Dispositionsplan fra Lokalplanen
Dispositionsplan fra Lokalplanen
Foto: Århus Kommune, via Lokalplan 760

Motorvej Søften-Skødstrup

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 1.18) i Forside, Infrastruktur
Motorvejen Søften-Skødstrup skal forbinde Djurslandsmotorvejen til E45. Samtidig skal Randersvejs trafikafvikling mod de to motorveje forbedres.
Randersvejs tilslutning til motorvejsanlægget
Randersvejs tilslutning til motorvejsanlægget
Foto: Vejdirektoratet, via Borgermøde-slides

Landevejen Beder-Bering

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 1.25) i Forside, Infrastruktur
Den foreløbige linjeføring fra Århus Amts Regionplan 2005
Den foreløbige linjeføring fra Århus Amts Regionplan 2005
Foto: Århus Amt, via Regionplan 2005
Det er besluttet at der skal bygges en højklasset vej fra Bering til Beder. Vejen skal sikre trafikal fremkommelighed for de sydlige udbygningsområder, og kommer til at afslutte vejringene omkring Århus.
Diskussionen om vejen har bølget frem og tilbage i en del år, men kom tilbage på dagsordenen i starten af 2007, hvor Socialdemokraterne og Enhedslisten kom med en indstilling om straks at iværksætte planlægningen.

Tunnel under Marselis Boulevard

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 2.13) i Forside, Infrastruktur
Opdateret 21/05-07: Marselistunnellen på Byrådets dagsorden 23/05/07
Tunnellen under Marselis Boulevard har været på tegnebrættet i over 10 år, og det er stadig usikkert om den bliver til noget.
Fra venstre ses Åhavevej passere under jernbaneoverføringen, og herefter ligger tunnelåbningen og ramperne mod Skanderborgvej
Fra venstre ses Åhavevej passere under jernbaneoverføringen, og herefter ligger tunnelåbningen og ramperne mod Skanderborgvej
Foto: Århus Kommune, via Æstetisk delrapport

Tunnellen skal sikre direkte forbindelse mellem havnen og motorvejen, og skal derudover fredeliggøre og reducere luftforureningen i området.